سامانه رزرواسیون تحت وب

برای اخذ نوبت از طریق اینترنت می باشد.سامانه های وب بنیان به همراه روش های مفید دیگری که به عنوان ملزومات اساسی برای کنترل و اعتبار بخشی به آن افزوده می شود، به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای سامانه های هوشمند استفاده می شوند. نکته شایان توجه آن است که این روش فقط برای برخی پزشکان و برخی گروه های بیمار کاربردی و لازم می باشد و برای اعتبار بخشی به آن و اجرای کامل، نیازی به پوشش این روش برای همه مراجعین و همه گروه های تخصصی پزشکان نیست.

این روش برای مراکزی که حد اقل دسترسی به اینترنت را داشته باشند، نوبت دهی غیرحضوری را به راحتی میسر می سازد.