این سامانه به منظور ارتباط با سامانه HIS مراکز درمانی طراحی شده و فایل با استانداردهای تعریف شده با دراختیار HIS قرار داده می شود تا پرسنل بسته به نوع سیستم رزرواسیون نیازی به وراد کردن مجدد اطلاعات نداشته باشند و همه فرایندها به صورت از پیش تعیین شده و مکانیزه شده باشد. مهمترین دلایل ارتباط با HIS در خصوص ورود برنامه های پزشکان فقط در HIS و عدم نیاز به ورود مرخصی و برنامه ها در سیستم نوبت دهی است و همچنین برخی اطلاعات اولیه دریافت شده مشتریان در هنگام پذیرش قابل رویت برای پرسنل خواهد بود و نیازی به ورود مجدد اطلاعات در همه نرم افزارها نیست.